Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Tlumočení a překlady

Tlumočnické a překladatelské služby pro školy

Potřebujete se dorozumět s dítětem/žákem cizincem, předat dítěti/žákovi cizinci nebo jeho zákonným zástupcům / rodičům potřebné informace o Vaší škole, o procesu přijímání, začleňování a vzdělávání dítěte/žáka cizince, o českém vzdělávacím systému atd.? Nebo chcete zpřístupnit v mateřském jazyce dítěti/žákovi cizinci a jeho blízkým osobní dotazník, důležité pokyny, nejrůznější formuláře či přehledné informace např. o zápisu žáka do 1. ročníku základní školy, o možnostech poskytování podpory a podpůrných opatření, včetně  poskytování poradenských služeb školskými poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry a školním poradenským pracovištěm? Nebo chcete zajistit překlad harmonogramu školního roku včetně závazných informací a pokynů k jeho organizaci, případně překlad informací o provozu školní družiny, o zájmových kroužcích, o školní akademii, lyžařském kurzu, školním výletě, třídnických hodinách, hovorových hodinách či třídních schůzkách apod.? Či potřebujete zjistit, kdo konkrétně překladatelské a tlumočnické služby ve Vašem kraji zabezpečuje?

V tom případě se obraťte na příslušného krajského koordinátora krajského centra podpory  pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci.

Krajský koordinátor NIDV pro Vás zajistí podporu formou poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb zdarma, a to ve všech krajích i napříč Českou republikou.

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i jazyků s neevropskými znakovými systémy (např. čínština, arabština), včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice, respektive dle krajské příslušnosti.

Chcete-li využít nabídky na zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb kontaktujte krajského koordinátora krajského centra podpory NIDV pro pedagogické pracovníky v oblasti dětí/žáků cizinců. Ten zajistí vše potřebné a nejpozději do 5 dnů od převzetí zakázky na vyhotovení překladu  či zprostředkování tlumočení je zakázka realizována, tj. je vyhotoven požadovaný překlad či je zabezpečeno doprovodné a jiné tlumočení.

V našich krajských centrech podpory je taktéž v rámci této druhé nové aktivity realizováno síťování poskytovatelů těchto služeb, jejich databáze je průběžně doplňována. Chcete-li se do sítě zapojit, sdělte to Vašemu krajskému koordinátorovi.

Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby nebo zapojení do sítě se mohou hlásit na adrese krajského koordinátora.

Kontakty na ně naleznete zde.