Úvod

Východiska a cíle

Předkládaný návrh strategie vychází z těchto dokumentů a zdrojů:

  • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2014
  • 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje vzdělávání cizinců a jejich přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání
  • dosavadní zkušeností NIDV s činností v této oblasti – v roce 2013 realizoval NIDV nákladem 75.000 Kč rezortní úkol „Podpora výuky dětí/žáků cizinců“ zaměřený na problematiku vícejazyčných tříd, zvyšování interkulturních kompetencí učitelů a informovanosti škol i veřejnosti o této problematice;
  • další materiály MŠMT, které byly k tomuto tématu vytvořeny.

MŠMT poskytuje cílenou podporu v této oblasti formou rozvojových a dotačních programů, ale i informačním servisem na webových stránkách MŠMT. Např. v roce 2014 bylo v rámci rozvojového programu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí“ podpořeno v celé ČR 136 škol celkovou částkou 7.638.239 Kč. Podle statistických údajů je v současné době v celé ČR cca 14 tisíc dětí/žáků cizinců. V České republice chybí rozvinutý systém podpory těmto skupinám občanů, schází efektivní zesítění všech subjektů působících v této oblasti (ministerstva, NNO, státní správa a samospráva, odborníci z akademické oblasti, školy a školská zařízení atd., a to jak na celostátní, tak na regionální a lokální úrovni). Návrh si klade za cíl součinnost a koordinaci aktivit, propagaci, zpřístupňování informací k tomuto tématu a systematickou, cílenou metodickou a vzdělávací podporu školám, pedagogickým pracovníkům i samotným rodinám dětí/žáků cizinců.

Cílová skupina podpory

Předkládaný návrh se zaměřuje především na předškolní, základní a střední vzdělávání. Cílovými skupinami tedy budou:

  • učitelé mateřských, základních a středních škol
  • vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol
  • další účastníci integrace cizinců (rodiny dětí/žáků cizinců)

Kontakty

V krajských centrech podpory zabezpečují podporu krajští koordinátoři (interní pracovník NIDV). Zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro zprostředkování základních informací.

Krajské pracoviště Krajský koordinátor E-mailová adresa
Brno Sýkora Stanislav sykora@nidv.cz
České Budějovice Brodská Monika brodska@nidv.cz
Hradec Králové Černá Hana cerna@nidv.cz
Jihlava Rösslerová Jana rosslerova@nidv.cz
Karlovy Vary Chmelová Dana chmelova@nidv.cz
Liberec Karbanová Petra karbanova@nidv.cz
Olomouc Marinov Jakub marinov@nidv.cz
Ostrava Pecník Pavel pecnik@nidv.cz
Pardubice Effenberková Marie effenberkova@nidv.cz
Plzeň Šlajchová Ladislava slajchova@nidv.cz
Praha a Střední Čechy Olachová Pavla olachova@nidv.cz
Ústí nad Labem Flanderková Bohdana flanderkova@nidv.cz
Zlín Duša Zdeněk dusa@nidv.cz